Woningcorporatie Mooiland Over Mooiland Nieuws en publicaties Laatste nieuws Mooiland ondertekent woondeal met provincie, gemeenten, andere corporaties en minister de Jonge

Mooiland ondertekent woondeal met provincie, gemeenten, andere corporaties en minister de Jonge

Deze week zetten we samen met de Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten, 37 woningcorporaties en minister Hugo de Jonge onze handtekening onder de regionale woondeals. Hiermee zetten we allemaal onze schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in de provincie.

In totaal zijn er vier regionale woondeals opgesteld. Hierin staat onder andere vastgelegd hoeveel er gebouwd gaat worden, dat 30% van de nieuwbouw een sociale huurwoning wordt en dat tweederde van de woningen moet vallen onder het ‘betaalbare segment’. Dit betekent dat het een sociale huurwoning, een vrije sector huurwoning tot 1.000 euro per maand of een koopwoning tot een prijsgrens van 355.000 euro is.

Aandachtsgroepen, woonvormen en duurzaam bouwen

Ook zijn er afspraken gemaakt over verschillende aandachtsgroepen zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten. Elke regio heeft dit, aan de hand van de karakteristieken van de desbetreffende regio, ingevuld. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Hierbij is circulariteit en duurzaam bouwen in elke woondeal een belangrijk uitgangspunt. Regio Zuidoost-Brabant heeft, als Brainportregio, op dat punt al de meest concrete afspraken gemaakt.

Intensieve samenwerking

De verdere uitvoering van de woondeals betekent naast een intensievere samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties, ook een versterking van de samenwerking met relevante maatschappelijke en marktpartijen. Via regionale versnellingstafels worden hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen door onder andere het stellen van prioriteiten, benutten van (samenwerkings-) kansen en oplossingen te zoeken voor knelpunten. De recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant, met als gevolg daarvan een beperking van te verlenen vergunningen, maakte de noodzaak tot samenwerking alleen maar groter om vertraging van de woningbouw te voorkomen.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:  “In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.”

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen:  “Ik ben trots op de wijze waarop we samen met gemeenten en woningcorporaties tot afspraken zijn gekomen.  Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Bestuurder Harrie Windmüller namens de Brabantse woningcorporaties:  “Volkshuisvesting staat weer op de kaart, met een minister die meer regie neemt in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland. En dat is noodzakelijk, gezien de grote woningbouwopgave die we samen moeten realiseren. De regionale woondeal is de start van een intensievere, en bredere samenwerking om méér sociale en betaalbare woningen te realiseren. Duurzaam en voor alle doelgroepen in onze regio. De regionale woondeal zien we dan ook als een serieuze gezamenlijke verplichting richting alle woningzoekenden in Noord-Brabant.”

De woningcorporaties uit Noordoost Brabant spraken onder andere af dat zij tot en met 2030 ongeveer 10.020 sociale huurwoningen bouwen, 1.550 flexwoningen en 1.250 middenhuurwoningen. Een flinke opgave, met een investering van ruim 3.5 miljard euro.

Wethouder Rik Compagne van Meierijstad, namens de regio Noordoost-Brabant: “De ondertekening van deze Woondeal laat zien dat we als gemeenten, woningcorporaties, regio, provincie en Rijk de neuzen dezelfde kant op richten om de grote woningopgave, het realiseren van voldoende betaalbare woningen en de versnelling daarvan voor elkaar te krijgen. Het is nu de uitdaging om te zorgen dat het niet alleen bij papier blijft, maar dat we de afspraken ook echt in de praktijk gaan brengen. Daar hebben we elkaar hard bij nodig.”

Liselotte Franssen, wethouder Wonen van de gemeente Goirle en voorzitter van het bestuurlijk overleg over het onderwerp Wonen in Stedelijk gebied Breda Tilburg: “In deze regio komen alle opgaven samen die we in ons Brabantse mozaïeklandschap binnen deze stedelijke regio moeten inpassen. Ik heb het dan over opgaven als de energietransitie, de klimaatopgave, mobiliteits- economische- en maatschappelijke vraagstukken, maar ook over de woningbouwopgave. Samen met onze dorpen en steden in de regio, de provincie, de woningcorporaties en marktpartijen, staan we voor een enorme uitdaging om voor onze huidige en toekomstige inwoners genoeg woningen te bouwen. Dit is een ingewikkelde puzzel waarin we de balans moeten vinden tussen de door het rijk gewenste verdeling in betaalbare woningen, de minimale aantallen te bouwen woningen tegenover het behoud van de identiteit van onze dorpen en steden. Ik ben er trots op dat we er na een intensief traject met zijn allen zijn uitgekomen. We zien het als een gezamenlijke inspanning om ieder onze bijdrage te leveren en daarom hebben we gezamenlijk onze handtekening gezet onder deze woondeal.”

Wethouder Joey van Aken van Bergen op Zoom namens de regio West-Brabant West: “Regio West-Brabant West wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het woningtekort, op een manier die past bij onze regio. De woondeal creëert niet alleen regionaal, maar ook landelijk draagvlak voor deze uitdagende opgave. Daar zijn we blij mee. West-Brabant West focust op het versnellen van de woningbouwplannen en op de uitbreiding van het aantal betaalbare woningen. Die versnelling willen we ook graag aanbrengen in overige woningbouwopgaven voor aandachtsgroepen, zoals levensloopbestendige woningen voor ouderen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom is de samenwerking tussen Rijk, Provincie, de regio en de woningcorporaties van groot belang.”

Wethouder Gaby van den Waardenburg van Helmond namens de regio Zuidoost-Brabant: “De Brainport-regio groeit en bloeit en heeft een enorme aantrekkingskracht. In alle gemeenten in de regio blijft de vraag naar woningen groot. Het enige dat helpt is fors bijbouwen. Daarom moeten we allemaal samenwerken en deze Woondeal gaat heel veel van onze inwoners helpen om een fijne en betaalbare plek te vinden hier in onze regio.”

Ondertekening woondeal