Gebruikersovereenkomst

Het Huurdersportaal Mijn thuis wordt u aangeboden door Mooiland. Door het Huurdersportaal te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden.

Artikel 1. Registreren en toegang Huurdersportaal Mijn thuis 

1.1. Het Huurderportaal wordt u geheel gratis aangeboden. 
1.2. Op het Huurderportaal kunt u online uw huurzaken regelen. 
1.3. Om het Huurderportaal Mijn thuis te gebruiken, vragen wij u gegevens te controleren en te registeren. U bent zelfverantwoordelijk voor uw gegevens. U kunt uw gegevens aanpassen via Mijn persoonlijke gegevens
1.4. Het belangrijk is om de toegang tot uw gegevens af te schermen voor anderen. Gebruik hiervoor een uniek wachtwoord en zorg voor de veiligheid van uw gegevens.  
1.5. Alleen huurders van een huurwoningen van Mooiland mogen gebruik maken van het Huurderportaal. Huurders waarvan het contract is verlopen hebben tot 18 maanden na het contract toegang tot het Huurderportaal. 
1.6. Per huishouden krijgt 1 persoon toegang tot het Huurderportaal. 
1.7. Mooiland kan uw toegang blokkeren. Bekijk de redenen voor blokkeren.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is niet toegestaan het Huurderportaal Mijn thuis te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.
2.2. Daarnaast is het verboden via het Huurderportaal:

  • informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
  • informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door hen ongewenste communicatie;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

2.3. Bij overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, heeft Mooiland het recht de huurder aansprakelijk te stellen en toegang tot het Huurderportaal te blokkeren. 
2.4.  Als Mooiland dringende of zwaarwegende redenen heeft uw deelname aan het Huurderportaal te stoppen, heeft Mooiland daarvoor toestemming.
2.5. Als er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor de computersystemen of het netwerk van Mooiland of derden en/of van de dienstverlening via internet - door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, - is Mooiland gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig vindt om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.6. U bent verantwoordelijk voor de gegevens en inhoud die u plaatst. 

Artikel 3. Onderhoud en beschikbaarheid

3.1. Mooiland garandeert niet de beschikbaarheid van het Huurderportaal op elk tijdstip.
3.3. Mooiland mag de functionaliteiten van het Huurderportaal aanpassen. 

Artikel 4. Eigendom

4.1. Het Huurderportaal, alle informatie en afbeeldingen op de website van Mooiland als ook de bijbehorende software zijn het intellectueel eigendom van Mooiland of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Mooiland.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via het Huurderportaal is en blijft uw eigendom. Mooiland heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Huurderportaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over het Huurderportaal.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige artikel geeft u voor onbepaalde tijd aan Mooiland. Het gebruiksrecht blijft ook na het stoppen van de overeenkomst bestaan. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Mooiland besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via het Huurderportaal naar eigen inzicht aanpassen. Verwijderen is niet mogelijk.

Artikel 5. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Huurderportaal worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen deze dienst. Raadpleeg de privacy statement van Mooiland voor meer informatie.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst en het account opzeggen 

6.1. Door registratie op het Huurderportaal gaat u een overeenkomst aan met Mooiland. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst het Huurderportaal gebruikt en loopt tot 19 maanden na het opzeggen van uw huur bij Mooiland. Tussentijds kunt u uw account in het Huurderportaal opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. 
6.2. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk tot 18 maanden na het afgelopen van het contract.
6.3. U kunt uw account van het Huurderportaal opzeggen door contact op te nemen met Mooiland. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via het Huurderportaal.
7.2. In geval van schade waarvan het ontstaan rechtstreeks verband houdt met het Huurderportaal zal Mooiland, als zij daarvoor aansprakelijk is, de gebruiker deze schade vergoeden tot een maximaal bedrag van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per gebruiker. 
7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het schadeveroorzakende feit schriftelijk bij Mooiland meldt.
7.4. In geval van opzet of grove nalatigheid van Mooiland is de beperking uit artikel 7.3 niet van toepassing.
7.5. Mooiland is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade.
7.6. Bij overmacht is Mooiland nooit verantwoordelijk tot vergoeding van de bij u ontstane schade. Van overmacht is sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

8.1. Mooiland mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
8.2. Mooiland zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor livegang aankondigen via het Huurderportaal zodat u hiervan op de hoogte bent.
8.3. Als u een wijziging of aanvulling niet wilt accepteren, kunt u tot de datum van livegang de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van livegang geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Restbepalingen

9.1. Op het online sluiten van een huurovereenkomst zijn de huurvoorwaarden van de huurovereenkomst van toepassing. Deze worden voor het sluiten van de huurovereenkomst via het Huurderportaal aangeboden.
9.2. Op het gebruik van het Huurderportaal en de voorwaarden in dit document is Nederlands recht van toepassing.
9.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle bezwaren met het Huurderportaal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter die gaat over de huurovereenkomst.  
9.4. Wanneer volgens de voorwaarden van dit document of binnen het Huurderportaal een mededeling “schriftelijk” moet worden gedaan, dit kan ook via e-mail of communicatie via het Huurderportaal, Deze wijzen zijn voldoende, als het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en als de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.5. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Mooiland wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert.
9.6. Als iets niet juist is in de voorwaarden van dit document, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen dan (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de oorspronkelijk bepaling wordt voldaan. 
9.7. Mooiland kan haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die activiteiten van haar overneemt. Hiermee gaat u akkoord bij het gebruiken van het Huurderportaal. 

Artikel 10. Privacy statement

Mooiland gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en respecteert uw privacy. We vinden het belangrijk u te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Daarnaast laten we u weten waarvoor deze worden gebruikt en met wie we ze delen. Ook informeren we u graag hoe we uw gegevens beschermen. We houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Daarnaast houden we ons ook streng aan overige wet- en regelgeving. 

Meer informatie leest u in de Privacy statement van Mooiland.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden